Microsite web del Grup Norai - Disseny de pàgines web

El Grup Norai és una agrupació d'empreses relacio- nades amb la compra-venda de productes de pintura. La necessitat d'un redisseny del web corporatiu ve arran d'actualitzar l'antic web per a fer-lo molt més vistós estèticament. A nivell d'usabilitat, crèiem convenient que havia de ser més facil d'utilitzar i navegar que l'anterior, així doncs, hem integrat tota la pàgina web en una sola pantalla fent-la accessible solament amb l'scroll del ratolí (rodeta) però sense deixar de banda la navegació convencional a través de menú.

Per a realitzar el disseny web d'aquest projecte, ens hem basat en una estructura de navegació vertical. S'ha buscat fer un ús potent de JavaScript, mitjançant el framework JQuery per a donar aquesta navegació vistosa i menys convencional al web. També s'ha aprofitat aquesta eina per a realitzar una navegació fluida dins del catàleg de producte i sense recarregar la pagina gràcies a AJAX. Una altra curiositat és la part d'afiliats, amb un gran mapa de Google Maps on agrupem i posicionem els afiliats d'una manera intuitiva i funcional.

veure pàgina web